Här hittar du en mall av vårt förvaltningsavtal

Senast uppdaterad: 20171202

Waizer AB
Banérgatan 16
115 23, Stockholm
Sverige
Organisationsnummer: 559018-9303

Avtal om diskretionär portföljförvaltning

Mellan undertecknad (”Kunden”) och Waizer AB, org.nr. 559018-9303, Banérgatan 16, 115 23 Stockholm (”Bolaget”), träffas härmed avtal om diskretionär portföljförvaltning (”Uppdraget”). Uppdraget ska utföras i enlighet med de villkor som framgår av detta avtal om diskretionär portföljförvaltning (”Avtalet”).

Bolaget är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen har adress Brunnsgatan 3 i Stockholm. För mer information om Bolaget och de tillstånd som Bolaget har hänvisas till Bolagets hemsida https://waizer.se/legal-information/ samt Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat Avtalet och Bolaget godkänt Kunden. Kunden ska underteckna Avtalet digitalt med användning av BankID. Bolaget har rätt att utan angivande av skäl vägra att godkänna en person som kund.

Uppdraget

Fastställandet av Uppdraget

Den tjänst som Bolaget ska tillhandahålla Kunden enligt detta Avtal består av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § p. 4 i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Detta innebär att Kunden ger Bolaget i uppdrag att på eget initiativ, för Kundens räkning och utan Kundens föregående godkännande, förvalta de likvida medel och finansiella instrument som är förtecknade och förvarade på Kundens Konto (definierat under avsnitt Konto och Kontoförande Institut, nedan), på det sätt som Bolaget finner lämpligt i enlighet med villkoren i detta Avtal (”Uppdraget”).

Samtliga tillgångar, såväl likvida medel som finansiella instrument, som vid var tidpunkt finns upptagna och förtecknade på Kontot benämns nedan gemensamt för ”Tillgångar”.

Uppdraget och förvaltningen av Tillgångarna ska ske inom ramen för de villkor och begränsningar som gäller för det mellan parterna fastställda förvaltningsmandatet (”Portföljen”). Portföljen fastställs dels genom den lämplighetsbedömning och kundprofilering som Bolaget utför och som baseras på bl.a. den individuella kundens syfte med sparandet, risktolerans, finansiella situation, och investeringshorisont, dels Kundens individuella val och önskemål i samband med fastställandet av risknivå i Portföljen. Kunden är medveten om att dennes val av risknivå i Portföljen kan ha en avgörande betydelse för utvecklingen av Portföljen och därmed det ekonomiska resultatet av Uppdraget.

Kunden är också medveten om att Bolaget förlitar sig på den information som Kunden tillhandahåller om inte Bolaget känner till eller borde känna till att informationen uppenbarligen är föråldrad, felaktig eller ofullständig. För att kunna göra en korrekt lämplighetsbedömning och därmed tillhandahålla den förvaltning som är lämplig för den individuella kunden är det därför av yttersta vikt att den information som Kunden tillhandahåller är så fullständig och korrekt som möjligt.

Vid var tidpunkt fastställd Portfölj med tillhörande underliggande lämplighetsbedömning, kundprofilering och Kundens individuella val, finns tillgängliga på Kundens individuella och lösenordskyddade Användarportal till vilken åtkomst Kunden har via bolagets hemsida (”Användarportal”).

En specificering av det aktuella Uppdraget framgår av Bilaga 1, ”Översikt av Waizers förvaltningsuppdrag”.

Placeringar i finansiella instrument inom ramen för Uppdraget sker på individuell basis primärt i olika fonder på den svenska och utländska värdepappersmarknaden, främst börshandlade fonder, (så kallade ”Exchange Traded Funds” eller ”ETF:er”), men även värdepappersfonder, motsvarande utländska fonder (s.k. UCITS-fonder är fonder som uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)), specialfonder och utländska motsvarigheter till svenska specialfonder.

Uppdraget kan även avse placeringar i fonder och finansiella instrument med hävstång. För att sådana placeringar ska vara tillåtna krävs dock att kunden efter genomgången lämplighetsbedömning förstår de finansiella risker som instrumentet innebär, kan bära den eventuella finansiella förlust som kan komma att uppstå till följd av investering i sådant instrument samt att kunden specifikt godkänner användandet av dessa instrument via Kundens Användarportal.

De transaktioner som sker är köp och försäljningar av ovan angivna finansiella instrument.

Särskilt om risker avseende fonder och fondandelar

En fond är en ”portfölj” av olika slags finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av alla som sparar i fonden, andelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag. Det finns olika slags fonder med olika placeringsinriktning. Med placeringsinriktning menas vilken typ av finansiella instrument som fonden placerar i. Nedan redogörs i korthet för några av de vanligaste typerna av fonder. För ytterligare information se Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida, https://www.konsumenternas.se/om-oss/bank-och-finansbyran, och Fondbolagens förenings hemsida, www.fondbolagen.se.

En aktiefond placerar allt eller huvudsakligen allt kapital som andelsägarna inbetalat i aktier. Bland­fonder med både aktier och räntebärande instrument förekommer också, liksom rena räntefonder där kapitalet placeras huvudsakligen i räntebärande instrument.  Det finns även till exempel indexfonder som inte förvaltas aktivt av någon förvaltare utan som istället placerar i finansiella instrument som följer sammansättningen i ett visst bestämt index. ETF:er utgör normalt indexfonder.

En av idéerna med en aktiefond är att den placerar i flera olika aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument, vilket gör att risken för an­dels­ägaren minskar jämfört med risken för den aktieägare som placerar i endast en eller i ett fåtal aktier. Andels­ägaren slipper vidare att välja ut, köpa, sälja och bevaka aktierna och annat förvaltningsarbete runt detta.

Värdet på fonder går upp och ned och olika fonder har olika risk. Värdet på en fond med hög risk förväntas svänga mer och det är därför svårare att förutsäga det framtida värdet. En fond med en låg risk har normalt en stabilare värdeutveckling. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningsmål och eventuella referensvärden

Bolagets förvaltningsmål för Tjänsten är att leverera den bästa riskjusterade avkastningen i förhållande till fastställd Portfölj. Endast under icke-normala marknadsförhållanden får Bolaget frångå fastställd risknivå och övriga begränsningar i Portföljen. För det fall sådant avsteg görs ska Kunden snarast informeras. Tjänsten utförs och Portföljen förvaltas oberoende av referensvärden.

Förvaltningen utgår enbart från ett strategiskt allokeringsperspektiv, utan hänsyn till taktisk allokering, och är anpassad och utgår från den information och lämplighetsbedömning som Bolaget fullföljt avseende Kunden, Kundens intressen, ekonomisk situation, kunskap och risknivå. Strategisk allokering betyder att uppdraget utförs utifrån ett långsiktigt perspektiv och tar hänsyn till förväntad samvariation och förväntad avkastning för olika tillgångsslag såsom aktier och räntor på alla applicerbara marknader för förvaltningen. Med taktisk allokering menas förvaltning med investering baserad på faktorer som trend, timing, makro samt annan typ av specifik marknads tro.

Detaljer avseende Uppdraget framgår av Bilaga 1, ”Översikt av Waizers förvaltningsuppdrag”.

Ändring av Uppdraget

Om Kunden vill ändra i Portföljen, t.ex. vad avser risknivå eller investeringshorisont, ska detta meddelas Bolaget via Användarportalen. Innan Bolaget har bekräftat mottagandet av Kundens begäran om ändring av Portföljen samt meddelat datum för när ändringen träder ikraft, är Bolaget inte bundet av Kundens begäran. Sådan begäran om ändring ska dock tillmötesgås inom rimlig tid under förutsättning att Kunden möter de om lämplighets- och regulatoriska krav som uppställs eller är lämpliga för den specifika Kunden.

Övrigt

Bolagets skyldigheter enligt detta Avtal är begränsade till de Tillgångar som finns förtecknade och förvarade på Kontot. Detta innebär att Bolaget inte tar något ansvar för eller hänsyn till den aggregerade effekt på t.ex. risknivå och lämplighet, som kan komma att uppstå vid beaktande av Kundens samtliga investeringar och totala investeringsbara kapital.

Uppdraget är villkorat av att Kunden, vid Avtalets ingående och under Avtalets löptid, har BankID.

Konto och Kontoförande Institut

Uppdraget förutsätter och är villkorat av att Kunden öppnar ett nytt och särskilt investeringssparkonto (”ISK”), kapitalförsäkringskonto (”K-förs”) eller vanlig depå (”Depå”) hos ett av Bolaget godkänt externt kontoförande institut (”Konto”). Villkoren för Kontot regleras av det avtal som ingås mellan Kunden och det kontoförande institut som tillhandahåller Kontot (”Kontoförande Institut”). På Kontot ska endast Tillgångar som omfattas av Tjänsten vara förtecknade och förvarade. Oaktat föregående mening äger Kunden rätt att överföra tillgångar från ett annat ISK, K-förs eller Depå-konto till Kontot under förutsättning att Kunden äger det ISK, K-förs eller Depå-konto från vilket tillgångarna överförs och att överföringen godkänns av Kontoförande Institut. Sådana överförda tillgångar kommer att utvärderas av Bolaget inom ramen för Portföljen och avyttras för det fall de inte anses lämpliga för Kunden. Kunden bekräftar och godkänner härmed att Bolaget inte tar ansvar för sådana finansiella instrument som kan komma att överlåtas till Kontot enligt ovan, att sådana tillgångar inte ska anses omfattas av Portföljen innan de har utvärderats och godkänts av Bolaget och att Bolaget äger rätt att avyttra sådana finansiella instrument som Bolaget, i samband med utvärdering av de överförda tillgångarna mot Portföljen, anser olämpliga.

Bolaget agerar som Kundens ombud gentemot Kontoförande Institut. Bolaget förvarar inte några Tillgångar och håller inte heller något register över dessa. Detta hanteras av Kontoförande Institut.

All handel med finansiella instrument inom ramen för Uppdraget sker uteslutande via det Kontoförande Institutet i enlighet med det institutets interna riktlinjer och rutiner avseende orderhantering och orderläggning.

Information som Bolaget tillhandahåller Kunden via Användarportalen avseende innehav och transaktioner inom ramen för Uppdraget är en återspegling utan någon bearbetning från Bolagets sida, av den information som inhämtats från Kontoförande Institut. Viss information avseende historisk utveckling av portföljens värde kan dock innehålla värden som är bearbetade av Bolaget i syfte att förtydliga portföljens utveckling. Information om vilka värden som bolaget bearbetar eller själv beräknar kommer finnas tillgängligt i användarens portal.

Under Avtalets löptid har Kunden inte rätt att själv utföra transaktioner avseende Tillgångarna som finns på Kontot eller vidta andra åtgärder som ryms inom Bolagets Uppdrag. Kunden har dock rätt att ha åtkomst till och följa den värdeutveckling som Tillgångarna har via det Kontoförande Institutets inloggningstjänst eller liknande.

För det fall Kunden önskar göra en utbetalning från Kontot, ska Kunden meddela Bolaget om detta senast fyra (4) arbetsdagar före det önskade uttaget för att undvika övertrasseringsavgifter och andra kostnader som kan komma att uppstå till följd av att likvid saknas på Kundens Konto. Vidare behöver kunden ha registrerat ett föranmält, och genom Bankgirocentralen verifierat, konto för att utbetalning skall kunna ske. Utbetalning exekveras alltid av Kontoförande Institut på uppdrag av Bolaget.

Fullmakt

Kunden befullmäktigar härmed Bolaget, eller den som Bolaget sätter i dess ställe, att utan ytterligare godkännande från Kunden vidta samtliga åtgärder som krävs för Avtalets och Uppdragets fullgörande, innebärande att Bolaget har diskretionär rätt att förvalta de tillgångar som finns förtecknade och förvarade på Kundens Konto genom att genomföra bl.a. köp, försäljning, omplacering, byte etc. utan att inhämta Kundens tillstånd inför varje transaktion.

Om Kunden vill inskränka Bolagets diskretionära rätt att fullgöra Uppdraget ska sådan inskränkning lämnas skriftligen.

Kundens åtaganden

Allmänt

I tillägg till vad som framgår av detta Avtal förbinder sig Kunden att:

  • tillhandahålla Bolaget den information och de upplysningar som Bolaget efterfrågar och ansvara för att kontrollera att lämnad information och upplysningar är korrekta och uppdaterade;
  • löpande tillhandahålla Bolaget korrekt och fullständig information avseende de förutsättningar och uppgifter som är relevanta för Bolagets lämplighetsbedömning och omedelbart skriftligen meddela Bolaget vid ändringar i dessa;
  • inte själv företa transaktioner avseende finansiella instrument på Kontot eller vidta andra åtgärder som ryms inom Bolagets Uppdrag;
  • tillhandahålla Bolaget de fullmakter som Bolaget behöver eller anser vara lämpliga för att Bolaget ska kunna utföra Uppdraget på ett korrekt och lämpligt sätt, inklusive fullmakter som kan komma att behövas för att inhämta information och uppgifter om Kunden hos tredje part samt att inte återkalla dessa utan att dessförinnan meddela Bolaget;
  • under Avtalets löptid inte uppdra åt annan att förvalta hela eller delar av Tillgångarna på Kontot; och
  • omedelbart informera Bolaget om Kontoförande Institut har spärrat eller på annat sätt begränsat åtkomsten eller handlingsfriheten avseende Kundens Konto eller en eller flera Tillgångar.

Bolagets ansvar vid Kundens brott mot sina åtaganden

Bolagets ansvar för det ekonomiska resultatet av Uppdraget upphör med omedelbar verkan om Kunden har brutit mot en eller flera av ovanstående åtaganden. Kunds överträdelse av en eller flera av ovanstående åtaganden ska i detta Avtal anses utgöra väsentligt avtalsbrott.

Arvode, avgifter och kostnader

Bolagets arvode för Uppdraget utgår enligt Bolagets vid var tid gällande prislista. Gällande prislista vid Avtalets ingående finns bifogad detta Avtal och finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Bolaget får ändra i prislistan. Vid ändring av prislistan till nackdel för Kunden gäller det som framgår av avsnitt Ändring av villkor, nedan. Vid var tid gällande prislista finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Debitering av arvode sker månatligen i efterskott från Kundens Konto om inte annat särskilt överenskommits. Om medel för betalning av Bolagets arvode inte finns tillgängliga på Kundens Konto äger Bolaget rätt att sälja Tillgångar i den utsträckning som krävs för att täcka sin fordran.

Avgifter för Kundens Konto, kostnader hänförliga till handel i finansiella instrument i samband med utförandet av Uppdraget, samt andra kostnader som Kontoförande Institut kan komma att debitera Kunden regleras av det mellan Kunden och det Kontoförande Institutet ingångna avtalet och utgår i tillägg till Bolagets arvode och ersättning om inte annat anges i prislistan bifogad till detta avtal eller överenskommits mellan Kunden och Bolaget.

Kunden är införstådd med att Bolagets arvode inte omfattar de avgifter Kunden ska betala till eventuell fond eller förvaltningsbolag för förvaltning av fonder i vilka Bolaget placerar Kundens medel.

I tillägg till ovan ska Kund ersätta Bolaget för eventuella direkta kostnader och utlägg som Bolaget har i samband med utförande av Uppdraget samt för att bevaka och driva in Bolagets eventuella fordringar mot Kunden.

Ansvarsbegränsningar och risker

Uppdraget utförs baserat på resultatet och utfallet av statistiska och matematiska modeller, gjorda bedömningar och uppskattningar som fastställts utifrån de till Kunden hänförliga, och av Kunden angivna, individuella förutsättningarna och önskemål samt på offentligt tillgänglig information från källor som i sig innehåller felmarginaler och osäkerhet.

Under förutsättning att Bolaget inte har avvikit från den av Kunden godkända Portföljen på ett oaktsamt sätt är Bolaget inte ansvarigt för det ekonomiska resultatet eller utfallet av de åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits av Bolaget vid utförandet av Uppdraget. Kunden är således medveten om och godkänner att resultatet av Uppdraget kan bli både positivt och negativt och att Bolaget inte garanterar Kunden någon avkastning, framtida utveckling, eller förlustbegränsning. Kunden är även införstådd med att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel, brister el­ler störningar i Kundens, Bolagets, Kontoförande Instituts eller annans datasystem (hård- el­ler mjukvara), tele- eller elsystem som används vid utförandet av Uppdraget enligt detta Avtal, samt att såda­na fel eller störningar exem­pelvis kan medföra:

  • att Bolaget inte kan lämna elektroniska order, att order inte kommer fram eller kommer fram för sent till Kontoförande Institut eller att verkställandet av order försenas, eller
  • att Bolagets elektroniska order eljest inte kommer att verk­ställas på avsett sätt eller – att information (såsom information om orderstatus, Konto-/kontoinfor­mation och kurs­infor­mation) som Kontoinstitutet och/eller Bolaget tillhandahåller elektroniskt inte är tillgänglig för Kunden el­ler är felaktig.

Bolaget är inte ansvarigt för skada som åsamkats till följd av driftsavbrott, brister eller andra fel eller störningar i datasystem, tele- eller elsystem som exemplifieras ovan. Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning är Kunden skyldig att omgående påtala detta för Bolaget. Om så inte görs förlorar Kunden rätten att begära ersättning, att häva Uppdraget, samt att göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen.

Bolaget är inte ansvarigt för skada som åsamkats till följd av fel i information om finansiella instrument som inhämtas från externa informationslämnare och som tillhandahålls Kunden via Bolaget (t.ex. Konto-/kontoinformation och kursinformation).

Bolaget är inte ansvarigt för skada som uppkommer genom felaktig åtgärd eller försummelse av annan än Bolaget, eller som orsakats av eller härrör från annan än Bolaget. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skada som uppkommer till följd av Bolagets eller Kundens nyttjande av Systemlösningen (definierat som den mellan Bolaget och Kontoförande Institut ingångna nykundsprocessen, API-lösningen och webbtjänsten (i relevanta delar)), drifts-avbrott eller andra fel eller störningar i Kontoförande Instituts datasystem (hård-eller mjukvara), tele- eller elsystem. Detsamma gäller skada som uppkommit på grund av eventuell fel eller brister i kursinformation, uppgifter om innehållet på kundens Konto eller annan information i Systemlösningen.

Bolaget ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorhändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av sådan omständighet får Bolaget skjuta upp åtgärden till dess hindret har upphört.

Bolaget svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, Kontoförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller för skada som orsakats av annan uppdrags­tagare som Bolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Bolaget svarar inte heller för skada som uppkommer för Kunden eller annan i anledning av förfogande­inskränk­ning som kan komma att tillämpas mot Bolaget beträffande värdepapper. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer/tjänsteleverantörer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Bolaget, om Bolaget varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.

Intressekonflikter och incitament

Bolaget är skyldigt att vidta alla rimliga åtgärder för att dels identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan Bolaget eller någon närstående person till Bolaget och en kund eller mellan kunder, i samband med tillhandahållande av Tjänsten, dels förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Bolaget har därför upprättat interna riktlinjer och rutiner för identifiering och hantering av intressekonflikter.

Om de åtgärder som Bolaget har vidtagit enligt ovan inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt, skall Bolaget tydligt informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikterna innan Bolaget åtar sig att utföra Tjänsten.

Bolaget tar inte emot någon kommission, naturaförmån eller annan ersättning från Kontoförande Institut i samband med utförandet av Uppdraget (inklusive orderläggning inom ramen för Uppdraget).

På kundens begäran, via e-post till support@waizer.se, lämnar Bolaget närmare uppgifter om Bolagets riktlinjer för intressekonflikter.

Ytterligare och uppdaterad information om intressekonflikter, inkl. eventuella tredjepartsersättningar (d.v.s. ersättningar och/eller förmåner som Bolaget tar emot och/eller betalar respektive tillhandahåller från någon annan än kunden), finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Kundkategorisering

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska Bolaget dela in sina kunder i olika kategorier för att anpassa investerarskyddet till den aktuella kunden. Investerarskyddet är således olika beroende på vilken kategori kunden tillhör som i sig beror på bl.a. Kundens kunskaper, erfarenheter och finansiella styrka.

Bolaget har kategoriserat samtliga sina Kunder som så kallad ”icke-professionella kunder”. Detta innebär att samtliga Kunder, som utgångpunkt, har det högsta investerarskyddet enligt tillämpligt regelverk.

Kund som begär det kan, under vissa i lagen fastställda förutsättningar, få behandlas som professionell kund även om kunden inte per automatik uppfyller de krav som ställs på en ”professionell kund” i lagstiftningen. För en sådan omkategorisering krävs även att Bolaget i varje enskilt fall godkänner ändringen.

Mer information om Kunds möjlighet att begära att få bli behandlad som professionell kund finns på Bolagets hemsida

Bästa utförande av order vid diskretionär förvaltning och handelsplatser

När Bolaget placerar order, som uppstår till följd av Bolagets beslut att handla för Kundens räkning inom ramen för Uppdraget, hos andra institut för utförande, är Bolaget skyldigt att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Kunden.

Bolaget kommer att placera Kundens order hos Kontoförande Institut för utförande i enlighet med det Kontoförande Institutets vid var tid gällande interna riktlinjer och rutiner för orderhantering och orderläggning. Dessa interna riktlinjer och rutiner ska bl.a. innehålla uppgifter om de olika handelsplatser som det Kontoförande Institutet utför sina kundorder på och de faktorer som påverkar valet av handelsplats. För mer information om dessa hänvisas till Kundens Kontoförande Institut.

Inspelning m.m.

Kunden är medveten om och accepterar att Bolaget kan komma att spela in och registrera telefonsamtal med Kunden samt i övrigt dokumentera kommunikation med Kunden och att Bolaget bevarar sådan inspelning, register och dokumentation under den tid som krävs enligt lag eller tillämpligt regelverk eller som Bolaget annars finner lämpligt.

Meddelanden, språk och kontaktuppgifter

Kontakt med Bolaget och meddelanden avseende Uppdraget eller detta Avtal ska lämnas skriftligen i elektronisk form via Användarportalen om inte annat framgår av detta Avtal eller uttryckligen överenskommits mellan Parterna. Uppsägning av Avtalet ska göras via Användarportalen.

Med skriftligt meddelande avses även e-post till den e-postadress som part har meddelat den andra parten och som finns tillgängliga på Användarportalen. Om Bolaget i ett särskilt fall inte anser att det är lämpligt med endast elektronisk kommunikation kommer Bolaget att kommunicera med Kunden även per vanlig post.

Kund har rätt att begära att all kommunikation med Kunden görs per vanlig post mot vid var tid gällande avgift.

Meddelande som avsänts med rekommenderat brev eller vanligt brev till av part angiven adress eller ny adress som finns tillgängliga på Användarportalen ska anses ha kommit parten tillhanda senast femte bankdagen efter avsändandet. Meddelande som har skickats via e-post ska anses ha nått part senast 24 timmar efter avsändandet.

Bolaget kan även lämna meddelanden och information på sin webbplats när Bolaget bedömer att sådan kommunikation är lämplig. Information som Bolaget lämnar via sin hemsida ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast trettio (30) kalenderdagar efter det att Bolaget publicerade informationen på hemsidan.

Kunden förbinder sig att omedelbart ändra i Kundens kontaktuppgifter på Kundens Användarportal om dessa ändras.

Kommunikation mellan Kunden och Bolaget ska ske på det svenska språket om inte annat särskilt överenskommits. All dokumentation och övrig information från Bolaget tillhandahålls på det svenska språket.

Rapportering och informationsgivning till Kund samt värdering

Bolaget tillhandahåller Kunden regelbunden rapportering och information om utvecklingen av Kundens Portfölj och Tillgångarna samt de andra åtgärder som Bolaget har utfört inom ramen för Uppdraget. Informationen tillhandahålls via Kundens Användarportal.

Av Användarportalen framgår även samtliga placeringar, omplaceringar och övriga transaktioner som Bolaget har gjort inom ramen för Uppdraget, innehav av finansiella instrument, saldo, lämplighetsbedömning, nyheter och meddelanden. Vidare framgår det totala pris som Kunden har betalat för respektive finansiellt instrument samt transaktionskostnader och andra eventuella avgifter och kostnader hänförliga härtill samt, i förekommande fall, berörd valuta, tillämplig omräkningskurs och växlingskostnader. Samtliga dessa avgifter och kostnader debiteras Kunden av Kontoförande Institut i enlighet med det mellan Kunden och det Kontoförande Institutet ingångna avtalet.

I Användarportalen redovisas även de kostnader och avgifter som Bolaget debiterar Kunden för utförandet av Tjänsten. Denna redovisning görs på månadsbasis i efterskott i samband med att ersättningen debiteras kundens Konto.

Kunden är medveten om att majoriteten av den information som tillhandahålls på Användarportalen inhämtas från externa informationskällor, bl.a. Kundens Kontoförande Institut, och att Bolaget inte tar något ansvar för riktigheten i denna information. Detta omfattar även värderingen av de Tillgångarna i Portföljen. Värderingen av tillgångarna i Portföljen görs av Kontoförande Institut i enlighet med detta instituts interna riktlinjer och processer. Bolaget gör således inte någon egen värdering av Tillgångarna utan vidarebefordrar de uppgifter som inhämtas från Kontoförande Institut till Kundens Användarportal. Värdering görs varje bankdag i samband med att uppgifterna inhämtas från Kontoförande Institut till Användarportalen. Användarportalen uppdateras varje bankdag.

Reklamation och klagomål

Kunden får åberopa fel eller brist i utförandet av Uppdraget endast om Kunden omgående lämnar Bolaget meddelande om felet eller bristen efter det att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen (reklamation). Bolaget är i intet fall ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett omgående.

Kund som inte är nöjd med hur Bolaget har hanterat en reklamation, kan föra ärendet vidare till Bolagets Klagomålsansvarige. Sådan begäran ska skickas skriftligen via e-post till: klaga@waizer.se.

Kund som fortfarande är missnöjd efter Klagomålsansvariges prövning kan få sitt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden eller Allmän domstol samt erhålla gratis information och vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Mer information om Bolagets hantering av klagomål finns på Bolagets hemsida.

Behandling av personuppgifter

Bolaget kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll t.ex. via offentliga register eller övriga samarbetspartners) i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration samt fullgörande av Uppdraget, detta Avtal, samt Bolagets rättsliga skyldigheter.

Bolaget får behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, finansiella instrument, produkter och tjänster m.m. med anknytning till detta Avtal. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Behandling av Kundens personuppgifter kan även, om Kunden inte har begärt direktreklamspärr, komma att ske hos Bolaget eller koncernbolag för ända­mål som avser direkt marknadsföring. Marknadsföringen kan komma att ske genom bl. a telefon, e-post, utskick via post och elektroniska reklamutskick.  Bolaget kan även komma att behandla personuppgifter inom ramen för digitala ljudupptagningar mellan Bolaget och kunden.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för vederbörliga sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag som ingår i samma koncern som Bolaget eller hos samarbetspartners som Bolaget har avtal med.

Kund har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att kostnadsfritt en gång per år begära besked från Bolaget om vilka av Kundens personuppgifter som behandlas av Bolaget. Sådan begäran ska lämnas skriftligen. Vidare kan Kunden skriftligen begära att Bolaget inte ska använda Kundens personuppgifter för direkt marknadsföring samt begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

Sådan begäran ska skickas skriftligen via e-post till: dataskydd@waizer.se.

Utlämnande av uppgift till annan

Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och/eller institutets avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden på grund av uppdrag relaterat till detta Avtal. Det åligger Kunden att på begäran av Bolaget lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Bolaget kan även komma att lämna ut uppgift om Kundens förhållanden på grund av detta Avtal till annat institut med vilket Bolaget har ingått avtal och om det av lag, föreskrift, beslut, mellanstatligt avtal eller avtal med myndighet medför skyldighet för Bolaget att lämna ut eller inhämta sådan kunduppgift.

Kunds uppgiftsskyldighet

Det åligger Kunden att på Bolagets begäran lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger Bolaget enligt detta avtal eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP).

Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller från och med Avtalets undertecknande och tills vidare. Kunden får säga upp Avtalet med tre (3) kalenderdagars uppsägningstid och Bolaget får säga upp avtalet med trettio (30) kalenderdagars uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig.

Oaktat ovan, äger vardera parten säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen har brutit mot Avtalet. Med väsentligt avtalsbrott ska alltid anses om Kunden själv har genomfört transaktioner avseende Tillgångarna eller vidtagit andra åtgärder på Kontot som ryms inom Bolagets Uppdrag utan Bolaget föregående skriftliga godkännande.

Vid Avtalets upphörande upphör Uppdraget och Kunden övertar det fulla ansvaret för förvaltningen av Tillgångarna på Kontot. Vid Avtalets upphörande ska Kunden erlägga eventuellt upplupet obetalt arvode till Bolaget. Bolaget har därvid rätt att ta ut avgiften och ersättningen genom att belasta Kundens Konto i enlighet med villkoren i detta Avtal eller genom att fakturera Kunden separat via faktura.

Ändring av villkor

Bolaget har rätt att ändra villkoren i detta Avtal. Meddelande om ändring av villkor, eller ändring av prislista till nackdel för Kund, ska avsändas till Kund via e-post eller med vanligt brev. Ändringen ska ha verkan mot Kund tidigast trettio (30) kalenderdagar efter det att Bolaget har avsänt meddelande om ändring till Kund.

Om Kunden inte accepterar ändringen har Kunden rätt att, inom nämnda tid, omedelbart säga upp Avtalet till upphörande utan iakttagande av i Avtalet nämnda uppsägningstid. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringarna.

Överlåtelse

Kunden samtycker till att Bolaget får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annat bolag inom den koncern i vilken Bolaget ingår. Kunden samtycker även till att Bolaget får överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet till extern part. Kunden ska underrättas om sådan överlåtelse via e-post eller med vanligt brev. Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Bolagets föregående skriftliga godkännande.

Distansavtal och ångerrätt

Kund som är konsument har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag Avtalet ingicks (ångerrätt). Ångerrätten gäller enbart det inledande Avtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, betalningar, transaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som genomförts inom ramen för Uppdraget innan ångerrätten utövas.

Om Kunden ångrar sig och åberopar sin ångerrätt har Bolaget rätt till ersättning för den tid Bolaget har utfört Uppdraget och för skäliga kostnader fram till dess att ångerrätten utnyttjas.

Kunds begäran om utövande av ångerrätten ska meddela Bolaget via formulär på Bolagets hemsida eller via brev till Waizer AB, Att: VD, Banérgatan 16, 115 23 Stockholm.

Skatterättslig hemvist och adressändring

På Uppdraget utgår mervärdesskatt enligt vid var tid gällande lag. Vidare svarar Kunden för skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på de Tillgångar som finns upptagna i Kontot.

En persons skattebehandling beror på den enskilda personens individuella omständigheter och kan komma att förändras i framtiden. Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga status och sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skatt­skyl­dighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.

Kunden försäkrar härmed att till Bolaget lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen eller genom kundens Användarportal anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utom­lands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-postadress.

Bolaget ansvarar inte för de skatterättsliga konsekvenser som kan uppkomma för Kunden till följd av detta Avtal och de transaktioner som företas inom ramen för Uppdraget.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och tvist med anledning av detta Avtal ska handläggas av svensk allmän domstol.