Insikter till ett bättre sparande

Sparskola

FinTech – en kort introduktion

Det är inte sällan som uttryck i finansvärlden är svåra att förstå. Som ordet ”FinTech” till exempel, som många av oss möter i vardagen. Vad betyder uttrycket egentligen och varför ska du som konsument överhuvudtaget känna till det?

Kortfattat skulle man kunna säga att FinTech är ett samlingsnamn för all teknisk innovation inom finansområdet. Med hjälp av nya FinTech-tjänster har vi idag t.ex. möjlighet att kunna betala med några enkla knapptryck på mobilen. FinTech-bolagen är specialiserade på att kombinera finansiella tjänster med mjukvaruteknik. Teknikutvecklingen kan handla om effektivitetsförbättring, ökad tillgänglighet eller om kvalitetsförbättrande tjänster. Det sistnämnda är ett exempel på hur vi på Waizer försöker utveckla ett nytt kapitalförvaltningserbjudande. Genom att använda teknologi, modeller och forskning som tidigare bara var tillgängliga enbart för storbolag – kan vi skapa ett mervärde för dig som konsument utan några underliggande beroendeförhållanden.
FinTech-bolagens värde för dig som konsument kan vi sammanfatta så här:

  • 1Konsumenttänk framför protektionism

    Tjänsterna är oftast enklare, mer användarvänliga och fokuserar på att hjälpa dig som konsument snarare än att begränsa dig till bankens rutiner eller produkter.
  • 2Kostnad och funktionalitet

    Tjänsterna innebär lägre priser tack vare det effektivitetsfokus som dessa tjänster oftast har samt användarvänlig funktionalitet utan pappersexercis.
  • 3Värdeskapande i fokus

    Bolagen är oftast nischaktörer som behöver skapa värde för dig för att kontinuerligt vara relevanta, attraktiva och konkurrenskraftiga. Det finns inget ”fat and happy”-tänk som du vanligtvis hittar hos traditionella aktörer.

Är de nya FinTech-bolagen en fluga?

Finansbranschen har alltför länge saknat äkta innovativ förändring. Men branschen idag är både påverkad och mogen för att nya digitala och innovativa lösningar skall kunna ta plats. Men lyssnar man på experter inom branschen är många övertygade om att dessa småbolag, som stör deras vardag idag, sannolikt inte kommer att finnas kvar i längden. Deras främsta argument är att det finns höga inträdesbarriärer; i form tillit, kundanskaffning samt att finansmarknaden är hårt reglerad. De menar på att det krävs oerhört mycket kunskap, erfarenhet, uthållighet och kapital för att dessa nya bolag skall lyckas överleva.

Vad dessa experter glömmer bort är att all innovation och utveckling har sitt ursprung i viljan att förändra satta strukturer. Branschen har genom åren glömt att förändring det enda som är bestående. FinTech-bolagens målsättning är att öppna upp för nya innovativa, dittills inte vedertagna produkter och tjänster och sätta konsumenten i förarsättet. Nyckeln till FinTech-bolagens framgång är att de gör det de älskar, och gör det så bra att konsumenter vill betala för att använda bolagens tjänster snarare än att bli intryckta i dessa. Hur kommer FinTech-bolag skilja sig från traditionella aktörer?

Individualisering snarare än standardisering

Branschen gillar att prata om digitalisering och kundnytta. Det finns otaliga konferenser kring ämnet och alla har mer eller mindre utvecklat så kallade ”sparrobotar”. Tyvärr tillför inte dessa ”sparrobotar” något annat än att de sammanställer de mest populära fonderna eller paketerar om de traditionella aktörernas fondutbud. Inget vetenskapligt och framför allt inte individuellt anpassad. De traditionella instituten har satsat på standardisering snarare än individualisering och det kommer att ta tid att ställa om kompetenser och erbjudanden. FinTech-bolagen tror snarare på individualisering framför standardisering och likaså förväntar sig konsumenten ett individuellt anpassad lösning för sina finansiella tjänster. Just av den anledningen utformas FinTech-bolagens tjänster på konsumentens villkor, som t ex när vi på Waizer tar fram unika portföljer för varje enskild kund utifrån deras unika situation. Det är den uniciteten som skapar äkta kundnytta som konsumenten är villig att betala för.

Behov av regelverk har sitt ursprung i felaktigheter från traditionella aktörer

Branschen är inte sena att uttrycka besvikelse kring nya regelverk. Oftast med argumenten att dessa regelverk inte är bra och att kostnaden för anpassning kommer att behöva tas av kund. Ja men, visst. Det låter ju logiskt att lagstiftare känner tvånget att stifta lagar som skyddar kunden i onödan från dessa traditionella aktörer och att kostnaden för bristande infrastruktur, som den traditionella aktören inte har prioriterat genom åren, skall tas av kund. De så kallade digitala ”sparrobotars” rådgivning vill banker inte heller ta ansvar för och friskriver sig från dessa som, vägledningsverktyg. FinTech-bolagen ser snarare regelverk som ett konsumentbehov som måste uppfyllas om ett äkta värde skall kunna levereras till kund. Inte som ett hinder att leverera starka finansiella resultat. FinTech-bolagens affärsmodeller är därför i större utsträckning anpassad till mer konsumentvänliga regelverk redan från start. Dessa bolag har vidare en helt annan kompetensmässig sammansättning än traditionella aktörer vilket föranleder att FinTech-bolagens innovation och kontinuerliga utveckling är konstant.

Vilka delar av finansbranschen är berörda?

Olika typer av FinTech-bolag möter idag de traditionella instituten i alla delar av erbjudandet – sparande, rådgivning och betalning är några. Det korta svaret på frågan är därför hela finansbranschen. Men för de flesta nya FinTech-bolag handlar det fortfarande om att bygga konsumentförtroende. Den traditionella uppfattningen om att gamla finansiella institut har ett inbyggt förtroende, trots åratal av stora skandaler eller brister i kundbemötande, finns kvar. Enligt Capgeminis rapport World FinTech 2017 ökar förtroendet för FinTech-bolag – och så mycket som 50% av alla konsumenter har idag en relation till en digital tjänst som är teknologibaserad. Rapporten konstaterar även att detta förtroende inom de närmaste åren kommer öka. Trenden är särskilt påtaglig inom tre områden, betalningar (ex. Klarna), utlåning (ex. Lendify och Enkla), finansiell rådgivning (som vi på Waizer).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den snabba, digitala utvecklingen kommer att påverka finansbranschen på samma sätt som alla andra branscher. I takt med teknikutvecklingen förändras konsumentbeteenden och nya möjligheter att skapa mervärden uppstår för de bolag som förstår drivkrafterna och kundbehoven. Att ha möjlighet att sätta konsumenten i fokus och agera snabbt utan för stora overhead-kostnader ger bra förutsättningar i ett nytt affärslandskap. Det kommer att krävas ett sunt samarbete mellan traditionella och nya aktörer i många frågor och vi som representant på ett av dessa FinTech-bolag hoppas på ömsesidig tro på att samarbeta, lära och dela insikter. Men finansmarknaden kommer aldrig att vara vad den varit. FinTech-bolagen är här för att stanna, och vinnaren – det är du som konsument.