Waizer

Integritetspolicy

Här nedan hittar du Waizers integritetspolicy. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Policyns syfte

Vi har full respekt för din privatsfär och din integritet. Därför är dataskydd ytterst viktigt för oss, liksom att samla in och behandla personuppgifter på säkrast möjliga sätt i enlighet med gällande lagstiftning. I den här policyn beskriver vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig organisation

Den organisation som agerar personuppgiftsansvarig och därmed ansvarar för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter är Waizer.

Om du vill invända mot att Waizer samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy kan du göra det via e-post eller brev till respektive adress nedan:

Waizer AB

c/o Benify AB

Box 7812

103 96 STOCKHOLM

E-post: support@waizer.se

Definition av personuppgifter

Den juridiska definitionen av personuppgifter är all slags information som är relaterad till en identifierad, eller identifierbar, fysisk person. En identifierbar person är någon som kan identifieras direkt eller indirekt med hjälp av de uppgifter, i kombination med ytterligare information, som den personuppgiftsansvariga har, eller sannolikt kommer att få, tillgång till.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Vi behandlar uppgifter som tillhandahållits av dig, genom din arbetsgivare och dina pensionsinstitut via den fullmakt du lämnat in till oss. Vi kommer att behandla dina uppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig som slutanvändare. Om vi samlar in några kompletterande personuppgifter kommer du att informeras om syftet med insamlingen i denna integritetspolicy eller på respektive webbsida. Behöver vi ditt samtycke för att behandla ytterligare uppgifter kommer vi att informera dig om vad samtycket innebär samt hur du gör om du vill dra tillbaka ett lämnat samtycke.

Med stöd av intresseavvägning kan vi komma att skicka dig information via e-post om erbjudanden för andra tjänster vi tillhandahåller. Du kan när du vill avregistrera dig från framtida marknadsföringsutskick genom att använda länken för avregistrering som finns i varje utskick.

Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut eller överföras till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster, om det krävs för att uppfylla gällande lagstiftning eller om du har gett ditt samtycke i förväg. I vissa fall är vi också ålagda enligt lag att lämna in dina uppgifter till myndigheter, såsom Finansinspektionen, Skatteverket eller Försäkringskassan.

Personuppgifter kan också under förutsättningarna ovan samlas in eller delas med andra företag inom Benifygruppen, där Waizer ingår. I sådana fall finns förhållandet mellan koncernbolagen avtalsreglerade på samma sätt som i andra personuppgiftsbiträdesförhållanden

Vi lagrar dina uppgifter under den tid du är slutanvändare av våra tjänster. Därefter raderar vi dina uppgifter om vi inte enligt gällande lag är skyldiga att lagra uppgifterna under en längre tid.

Hur och med vilket syfte använder vi dina uppgifter?

Uppgifter som du explicit och medvetet tillhandahåller till oss kommer att användas för de syften vi har specificerat. De huvudsakliga syftena är att:

  • Leverera tjänster i form av råd för, och kommunikation kring, pension och försäkringar
  • Erbjuda dig ett användarkonto och visa ditt konto via vårt anknutna ombud Lifeplan AB:s webbsida
  • Uppfylla och administrera specifika juridiska skyldigheter
  • Förebygga och utreda kriminella handlingar och incidenter
  • Tillhandahålla information om förändringar gällande regelverk, villkor, produkter och tjänster
  • Hantera frågor och synpunkter från kunder
  • Kommunicera om tjänsten med slutanvändare
  • Kommunicera om kompletterande tjänster med slutanvändare
  • Utföra marknads-/kundanalys och riskhantering
  • Förbättra och utveckla våra tjänster till dig som användare

För de slutanvändare som erbjuds Waizers och vårt anknutna ombud Lifeplans tjänster som en del av sin anställning agerar Waizer respektive Lifeplan som en underleverantör till Benify. Hur Benify hanterar personuppgifter regleras av skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal mellan Benify och deras kunder; det vill säga slutanvändarnas arbetsgivare. I de här avtalen framgår att Benify agerar som personuppgiftsbiträde under den organisation som är personuppgiftsansvarig, och ska följa instruktioner från kundföretaget och relevant dataskyddsmyndighet. Benify behöver också uppfylla specifika krav gällande behandling av personuppgifter för att säkerställa rätten till integritet och säkra rutiner. När Benify behandlar sina kunders personuppgifter som personuppgiftsbiträde är det kundföretaget i egenskap av personuppgiftsansvarig som avgör bearbetningens syften och metod.

När en slutanvändare erbjuds Waizers tjänster som en del av sin anställning blir denna en registrerad användare genom inlämnandet av sin fullmakt. Det här innebär att Waizer ingår ett avtal med slutanvändaren och blir då personuppgiftsansvarig gentemot denna.

För slutanvändare som använder Waizer som privatperson ingår Waizer ett avtal med slutanvändaren och blir då personuppgiftsansvarig gentemot denna.

Underleverantörer

Varje underleverantör som anlitas av Waizer, och som därmed kommer att behandla personuppgifter på uppdrag av Waizer, måste ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med Waizer. Enligt sådant avtal åtar sig underleverantören att följa såväl instruktioner från relevant personuppgiftsansvarig som gällande dataskyddslagstiftning.

Waizer är skyldig att hålla sina kundföretag informerade i de fall underleverantörer anlitas för att behandla slutanvändarnas personuppgifter. Kundföretagen har också rätt att invända mot att en ny underleverantör anlitas.

 

Waizer använder sig av följande underleverantörer:

Lifeplan AB – Via det anknutna ombudet Lifeplan tillhandahålls Waizers rådgivningstjänst.

Benify – Visualisering av pension och försäkringar. Benify AB och Lifeplan AB är även syskonbolag till Waizer.

Jaycom – Partner för administration av pension och försäkringar

Tripnet – Leverantör av it-infrastruktur

Zendesk – System för kundsupport

Svea Ekonomi – Faktureringstjänst.

Fullmaktskollen – Administration av fullmakter.

Zoom – Verktyg för onlinewebinar

Lagring och överföring av data

Waizer lagrar och behandlar endast personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Inga personuppgifter överförs till tredje land utanför EES.

För de fall ett personuppgiftsbiträde kan komma att behandla personuppgifter utanför EES har Waizer (i) ingått så kallade standardklausulavtal med personuppgiftsbiträdet, samt (ii) säkerställt att ytterligare kompletterande säkerhetsåtgärder vidtagits, vilket i kombination säkerställer att de registrerades fri- och rättigheter erhåller ett relevant skydd vid sådan behandling

Cookies

Vi använder oss av så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på slutanvändarens dator. Vi använder cookies för att underlätta för dig att använda våra sidor. En del av våra sidor kan spara personuppgifter i sina cookies, men bara om du har uttryckligen gett ditt samtycke i förväg. Vi använder också cookies genom att använda verktyget Google Analytics, vilket gör det möjligt för oss att sammanställa besöksstatistik och få en bättre förståelse för hur du och andra besökare använder vår webbplats. Även om du inte godkänner cookies får du tillgång till all information på vår webbplats. Att avaktivera cookies kan dock leda till en begränsad funktionalitet.

Hur du kan undvika cookies

De flesta moderna webbläsare stödjer så kallat ”privat läge”, vilket betyder att webbläsaren varken registrerar vilka webbsidor du besöker eller sparar ner cookies.

Datasäkerhet

Waizer garanterar att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att personuppgifter alltid ska vara skyddade. Våra säkerhetsmekanismer omfattar exempelvis brandväggar, säker inloggning och åtkomstkontroller.

Användarens rättigheter

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 2016/679 har du rätt att fritt begära ut information om vilka uppgifter som sparats om dig, liksom rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Om du vill använda dig av dessa rättigheter, meddela oss detta via e-post eller brev – där din identitet tydligt framgår – till respektive adress nedan.

Waizer AB

c/o Benify AB

Box 7812

103 96 STOCKHOLM

E-post: support@waizer.se

Granskning

Denna policy ses över löpande och undergår även en årlig granskning. Ansvaret för den årliga granskningen ligger hos policyägaren.